Celem głów­nym pro­jektu jest wzrost kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych w zakre­sie jako­ści stan­dardu two­rze­nia i wdra­ża­nia poli­tyk publicz­nych w obsza­rach zatrud­nie­nia, roz­woju przed­się­bior­czo­ści, inte­gra­cji spo­łecz­nej i edu­ka­cji.

Aktualności: