REKRUTACJA

W celu przy­stą­pie­nia do pro­jektu należy zło­żyć pod­pi­sany for­mu­larz rekru­ta­cyjny wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami w biu­rze pro­jektu/punktach rekru­ta­cyj­nych.

O kolej­no­ści zgło­szeń decy­duje data wpływu do biura pro­jektu/punk­tów rekru­ta­cyj­nych. Rekru­ta­cja uczest­ni­ków do pro­jektu będzie pro­wa­dzona w spo­sób otwarty w II turach od II do IV 2017 oraz IX-XI 2017 – w przy­padku nie wyczer­pa­nia limitu miejsc w I turze (min. 4 tygo­dnie na przyj­mo­wa­nie zgło­szeń) w opar­ciu o opra­co­wany regu­la­min rekru­ta­cji. W przy­padku nie­zre­kru­to­wa­nia wyma­ga­nej liczby osób, prze­wi­dziano dodat­kową turę rekru­ta­cji. Każ­do­ra­zowo ter­min naboru zosta­nie ogło­szony na stro­nie inter­ne­to­wej pro­jektu i potrwa mini­mum 4 tygo­dnie (20 dni robo­czych).

 

Informacja dla organizacji pracodawców i związków zawodowych: ogłaszamy II turę naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu w terminie od dnia 30.05.2017r. do dnia 31.07.2017r.

 

Uprzejmie informujemy, iż nabór zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych do projektu został wydłużony do 21 kwietnia 2017r.

Nabór zgło­szeń – for­mu­la­rzy rekru­ta­cyj­nych do pro­jektu roz­pocz­nie się od dnia 13.03.2017 r. a zakoń­czy dnia 10.04.2017 r.

Etapy rekru­ta­cji:

  • Zło­że­nie wypeł­nio­nego i pod­pi­sa­nego For­mu­la­rza zgło­sze­nio­wego wraz z załącz­ni­kami
  • Ocena for­malna
  • Ocena mery­to­ryczna – ocena nie­zbęd­no­ści wspar­cia

Etapy rekru­ta­cji wyło­nią min. 210 Uczest­ni­ków Pro­jektu. Spo­rzą­dzona zosta­nie lista pod­sta­wowa i rezer­wowa.
Spo­śród wyło­nio­nych osób, prze­wi­dziano:

  • min. 25 % miejsc dla osób zaj­mu­ją­cych sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze
  • min. 60% miejsc dla Kobiet

Dokumenty do pobrania: