O projekcie

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie:

w partnerstwie krajowym z:

  • Pracodawcy Lubelszczyzny ” Lewiatan” – Partner Krajowy
  • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych-Partner Krajowy

w partnerstwie ponadnarodowym z:

  • G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr)
  • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja)
  • Asociación Intercultural Europea-Go Europe (Hiszpania)

Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.