Uczestnicy projektu

Pro­jekt zakłada udział 210 uczest­ni­ków pro­jektu, przed­sta­wi­cieli trzech rodza­jów insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych na tere­nie Pol­ski Wschod­niej tj. na tere­nie 5 woje­wództw: lubel­skiego, pod­kar­pac­kiego, świę­to­krzy­skiego, pod­la­skiego oraz war­miń­sko­–ma­zurskiego:

a) jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego lub ich jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych, lub komu­nal­nych osób praw­nych (pra­cow­nik) – 90 uczest­ni­ków. W szcze­gól­no­ści:

  • Pra­cow­nicy urzę­dów gmin oraz sta­rostw
  • Pra­cow­nicy jed­no­stek pomocy spo­łecz­nej w szcze­gól­no­ści Ośrod­ków Pomocy Spo­łecz­nej, Powia­to­wych Cen­trów Pomocy
  • Rodzi­nie oraz Regio­nal­nych Ośrod­ków Pomocy Spo­łecz­nej
  • Pra­cow­nicy publicz­nych służb zatrud­nie­nia

b) orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (pra­cow­nik, współpra­cow­nik, Czło­nek, Wolon­ta­riusz – for­mal­nie zwią­za­nych z insty­tu­cją) – 90 uczest­ni­ków.

c) orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców i związ­ków zawo­do­wych (pra­cow­nik, współpra­cow­nik, Czło­nek, Wolon­ta­riusz – for­mal­nie zwią­za­nych z insty­tu­cją) – 30 uczest­ni­ków.